Dzieje się

ASOS czyli wspieramy osoby starsze

MPiPS

Jeszcze przez kilka dni trwać będzie nabór do Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, a tu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej otwiera kolejny kurek ze środkami dla organizacji pozarządowych. Tym razem w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 (edycja 2015). Warto zainteresować się również tym programem, bo stanowi on świetne źródło wsparcia działań dla tej niezwykle ważnej grupy społecznej.

asos

W ramach Programu ASOS zaplanowano 4 Priorytety:

 1. Edukacja osób starszych
 2. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniowoą
 3. Partycypacja społeczna osób starszych
 4. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne)

Jak ogłasza samo Ministerstwo:

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób. Obecnie osoby starsze, w porównaniu do innych grup wieku, w ograniczonym stopniu angażują się w działalność społeczną. Przyczyny tego są złożone, a często wynikają z braku oferty, która umożliwiałaby aktywne spędzanie wolnego czasu. Jednocześnie należy pamiętać, że osoby starsze posiadają określone kwalifikacje, wiedzę oraz czas wolny. Zagospodarowanie tego potencjału będzie stymulowało zarówno rozwój kapitału społecznego, jak i wzrost gospodarczy.
Program pozwoli na zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz-i międzypokoleniowej.

Brzmi pięknie. Dlatego zachęcam do zaplanowania działań i przygotowania projektu w ramach ASOS. Zakres potencjalnych przedsięwzięć dla seniorów może być bardzo szeroki. Program przewiduje bowiem wspieranie działań, mających na celu:

 • zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych:
  • tworzenie ofert odpowiadających problemom osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym w szczególności w procesie wykluczenia społecznego,
  • promowanie nowych rozwiązań na rzecz motywowania osób starszych do uczenia się dla zachowania aktywności, w tym szczególnie osób starszych pozostających w niekorzystnej sytuacji,
  • tworzenie specjalnej oferty dydaktycznej oraz nowych form inicjatyw edukacyjnych, odpowiadających na potrzeby osób starszych, w tym w szczególności w procesie wykluczenia społecznego,
  • rozwój oferty edukacyjno-kulturalnej w tym uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych;
 • tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz potencjału intelektualnego seniorów , m.in. przez pogłębianie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych, zachodzących wraz z wiekiem w ramach przygotowywania społeczeństwa do starości; szczególnie istotny jest rzeczywisty udział i zaangażowanie osób starszych w projekty inicjowane przez osoby młode lub grupy osób w różnym wieku;
 • rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej;
 • zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspierania działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji:
  • rozwój systemów wsparcia umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb, w szczególności osobom starszym o ograniczonej samodzielności,
  • rozwój usług społecznych w sferze sportu, turystyki, rekreacji i kultury.

Jak widać, wiele ciekawych inicjatyw można tu zmieścić. W Priorytecie 2 można nawet zaplanować działania dla pozostałych grup wiekowych, o ile łączyć się one będą bezpośrednio ze wsparciem seniorów.

Działania projektowe w ASOS mogą rozpocząć się już od dnia 1 marca, ale zakończyć się muszą do dnia 31 grudnia 2015 r. Zgodnie z ogłoszeniem MPiPS mamy tu do czynienia jedynie z projektami jednorocznymi. Dotacja zaś może wynieść od 20 tysięcy złotych do aż 200 tysięcy złotych, co biorąc pod uwagę limity finansowe FIO, pokazuje większą atrakcyjność ASOSu. Ważne jest również, aby pamiętać, że ASOS wymaga wniesienia wkładu własnego – minimum 10% wartości projektu. Może być to wkład finansowy lub osobowy.

Nabór do ASOS został uruchomiony w ubiegły piątek – 9 stycznia i potrwa do 2 lutego 2015 r. do godziny 16.00. Ministerstwo jest przygotowane do wspierania swoich wnioskodawców i w przypadku pytań dotyczących Programu ASOS oraz konkursu ofert umożliwia kontakt na adres ASOS@mpips.gov.pl. Informacje szczegółowe na temat Programu ASOS można uzyskać w terminie od 9 stycznia do 2 lutego 2015 r. pod numerem telefonu (022) 661 18 37, w godzinach 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku. Zaś wszystkie niezbędne szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie na stronach internetowych: www.mpips.gov.pl oraz www.senior.gov.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *