Dzieje sięParlamentarne Pytania, Nieparlamentarne OdpowiedziPatrzymy w przyszłość

Co z tymi konkursami?

Niedawno wiele pisałam o tym, jak w Urzędzie Miasta Szczecina rozdzielane są pieniądze dla organizacji pozarządowych. I jak mogłoby to wyglądać, a nie wygląda. Zaproponowałam na początku tej dyskusji przyjęcie przez Szczecińską Radę Działalności Pożytku Publicznego oficjalnego stanowiska w tej sprawie, które skierowane będzie do Prezydenta Krzystka. Nad ostateczną treścią stanowiska pracowaliśmy przez 3 posiedzenia, a więc niemal 3 miesiące. Z bardzo rygorystycznego zmieniło się ono w ostatecznej wersji na bardziej dyplomatyczne. Ale najważniejsze, że oddaje ducha problemu i propozycji rozwiązań. Tylko czy ktoś w UM się nad tym pochyli?

Pełna treść stanowiska brzmi następująco:

 

Stanowisko nr /2016 z dnia czerwca 2016 r.
Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego wnosi o weryfikację zasad obowiązujących w trakcie organizowania otwartych konkursów na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. W szczególności wnosimy o:

1. Weryfikację kryterium premiującego podmioty, które współpracowały wcześniej z Gminą Miasto Szczecin. Stosowanie takiego kryterium może wykluczać nowe, młode organizacje, bądź podmioty które mają doświadczenie w realizacji zadań publicznych, ale we współpracy z innymi niż Gmina Miasto Szczecin podmiotami. Wybór realizatorów zadań publicznych winien bazować w pierwszej kolejności na merytorycznej ocenie zaproponowanych rozwiązań a także weryfikacji harmonogramu i budżetu. Mając na względzie potrzebę rozwoju III sektora w Szczecinie oraz zapewnienie jak najszerszej i jak najlepszej merytorycznie oferty wnosimy o umożliwienie organizacjom pozarządowym uznawania przez GMS doświadczenia zdobytego na bazie innych działań, niż tylko tych, które finansowała GM Szczecin.

2. Zapewnienie odpowiedniej jakości oceny ofert. Kryteria , tam gdzie jest to zasadne i możliwe, winny być opisywane pod kątem ważności (np. za pośrednictwem liczby punktów, wag punktowych itp. ) z uwzględnieniem specyfiki danego konkursu. W uzasadnieniu przyznania środków należy odnosić się do wszystkich kryteriów, bowiem kryteria te stanowią podstawę do rozdziału publicznych środków.

3. Rada rekomenduje Panu Prezydentowi konsultowanie proponowanych kryteriów w konkursach ofert kierowanych do Organizacji Pozarządowych ze Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Pozwoli to na szersze włączenie czynnika społecznego, w zakresie specjalistycznego doradztwa, w proces przekazywania publicznych środków przez Gminę Miasto Szczecin.

Powyższe propozycje i postulaty mają na celu zapewnienie przede wszystkim jak najlepszej jakości oceny składanych ofert, a także przejrzystości procesu dzielenia publicznych środków. W efekcie, pozwoli to na podniesienie aktywności III sektora w Szczecinie oraz wzmocnienie pozytywnych relacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją samorządową w naszym mieście.

Mam wielką nadzieję, że coś się ruszy w Urzędzie Miasta. Może jestem wielką optymistką, ale podobno to niepoprawni optymiści ruszają sprawy do przodu 😉 Jeśli tylko w Urzedzie Miasta znajdzie się dobra wola po stronie Prezydenta, naprawdę wiele można usprawnić w procesie wydatkowania publicznych pieniędzy i rozwijania społeczeństwa obywatelskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *