Dzieje się

Dogadamy się?

inijatywa lokalna

Co by było gdyby… każdy mieszkaniec Szczecina mógł napisać do urzędu, że chce zrealizować inwestycję albo imprezę? I gdyby urząd miasta powiedział, że jest to możliwe – bez wielkich naborów, zakładania stowarzyszeń, fundacji i mnóstwa formalności? To jest już możliwe – od 2010 roku. Tyle, że Urząd Miasta Szczecina jeszcze nie wprowadził takich możliwości w życie. Ale już za chwileczkę, już za momencik, jeśli tylko radni się nad sprawą raczą pochylić 🙂

Taka możliwość to inicjatywa lokalna, wprowadzona nowelizacją Ustawy o pożytku już w 2010 r. Ale nasz samorząd do tej pory funkcjonował na podstawie przepisów o inicjatywach lokalnych dotyczących jedynie przedsięwzięć infrastrukturalnych. Można było uzyskać dofinansowanie na urządzenia wodociągowe, sanitarne, drogi, zieleń, obiektyw ochrony zdrowia, szkoły, przedszkola, obiekty bezpieczeństwa publicznego, budownictwo mieszkaniowe i jeszcze trochę innych pomysłów. Wiedzieliście o tym? Tak, ja też nie… 😛

Teraz do tego wszystkiego dojdzie możliwość realizacji przedsięwzięć „miękkich”. Czyli tego, co wypadło przy okazji Budżetu Obywatelskiego. Co jest bardzo ważne, inicjatywa lokalna dotyczy zadań publicznych, czyli zadań, jakie realizuje gmina, powiat czy województwo. Zakres przedmiotowy inicjatywy lokalnej został jednak ograniczony. W art. 19b ust. 1 Ustawy wprowadzono zamknięty katalog zadań, które można zgłaszać w ramach inicjatywy. Oznacza to, że nie każdy pomysł mieszkańców może być objęty tą formą współpracy. W ramach katalogu znalazły się zadania z zakresu:

 • budowy, rozbudowy lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki;
 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i we wsiach;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Moim zdaniem to i tak bardzo dużo. Będzie można zgłosić ciekawe inicjatywy. Co ciekawe, pomysły i potrzeby zgłaszają sami mieszkańcy. Mogą to zrobić samodzielnie lub skorzystać z pomocy organizacji pozarządowej. Organizacja pełni tylko rolę pełnomocnika mieszkańców. To sami mieszkańcy muszą się zorganizować.

Co również istotne, samorząd nie daje mieszkańcom pieniędzy. Wspiera ich organizacyjnie i rzeczowo. Jeśli jakaś część zadania wymaga wkładu finansowego, wydawany jest on przez samorząd zgodnie z PZP. W inicjatywie lokalnej bardzo ważne jest też to, że mieszkańcy powinni się organizować i angażować w realizację inicjatywy. Mogą wnieść wkład finansowy, rzeczowy, ale też własną pracę wolontariacką (społeczną). Ciekawe, prawda?

Tym właśnie dzisiaj zajmowaliśmy się na posiedzeniu Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Dostaliśmy uchwałę do zaopiniowania, wnieśliśmy uwagi i uchwała będzie mogła teraz zostać poddana konsultacjom społecznym i pod głosowanie na Radzie Miasta. Jest szansa, że kiedyś mieszkańcy będą mieli szansę, żeby wspólnie się dogadać i proponować nowe przedsięwzięcia, ważne z ich punktu widzenia dla nich samych i dla lokalnych społeczności. Nie trzeba będzie zakładać stowarzyszenia, czekać cały rok na BO. Wystarczy pomysł złożony do UM, nawet na kartce papieru.

Wypracowana dzisiaj treść uchwały:

UCHWAŁA Nr …../……./2014

RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia …..…………. 2014 r.

w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. Nr 96, poz. 873    z późn. zm.) ; Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1.Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej w Szczecinie.

§ 2. 1.Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zwany dalej WNIOSKIEM, mogą składać mieszkańcy wymienieni w art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwane WNIOSKODAWCAMI.

2. Wniosek można składać w sprawach, których przedmiotem są zadania wymienione w art.19 b ust. 1 pkt. 1-6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Wniosek, który dotyczy zadań publicznych, o których mowa w art.19b ust. 1 pkt. 1-6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składa się w Urzędzie Miasta Szczecin w Biurze Obsługi Interesantów.

4. Zobowiązanie wnioskodawcy może mieć formę:

 1. świadczenia pieniężnego,
 2. świadczenia rzeczowego,
 3. świadczenia pracy społecznej.

Zobowiązanie Gminy Miasto Szczecin może mieć formę:

 1. środków finansowych,
 2. materiałów,
 3. robocizny,
 4. pracy sprzętu niezbędnego do realizacji zadań,
 5. użyczenia nieruchomości.

§ 3. 1 Wniosek, o którym mowa w § 2 , jest załatwiany w trybie określonym przez ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)

§ 4. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej rozpatruje Prezydent Miasta Szczecin.

§ 5. 1. Wniosek podlega ocenie przez komisję oceniającą według kryteriów stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wniosek podlega ocenie punktowej ze względu na:

 1. celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej (0-20 pkt),
 2. spójność proponowanych wydatków i opisanych działań (0-20 pkt),
 3. koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, jeśli wystąpią, ponoszone przez Miasto po jej zrealizowaniu (0-20 pkt),
 4. wysokość zobowiązania wnioskodawcy (0-20 pkt),

3. Komisja oceniająca może pozytywnie rekomendować Prezydentowi Miasta Szczecin wnioski, które otrzymały co najmniej 48 pkt w przypadku projektów inwestycyjnych a 36 pkt w przypadku punktów nieinwestycyjnych.

4. Decyzję o realizacji zadania podejmuje Prezydent Miasta Szczecin po zapoznaniu się z rekomendacją komisji oceniającej.

§ 6. Wysokość środków w budżecie Miasta Szczecin przeznaczonych na realizację zadań publicznych w formie inicjatywy lokalnej określa się corocznie w Programie Współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *