Uncategorized

Jesteś kobietą? Są dla Ciebie pieniądze!

 kobieta pieniądze

Pod koniec ubiegłego roku pojawiła się informacja o tym, że pojawi się specjalny Fundusz Pożyczkowy dedykowany wyłącznie kobietom. Zafrapował mnie ten temat i z niecierpliwością czekałam na szczegóły. I w końcu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości odkryła wszystkie karty. Czy jest o co walczyć?

parp

PARP właśnie ogłosił nabór wniosków o udzielenie pożyczki. Już od 13 kwietnia będzie można składać za pośrednictwem Generatora Wniosków (dostępnym na stronie internetowej www.parp.gov.pl).

Kto może ubiegać się o pożyczkę?
Środki dostępne są dla kobiet zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które:

1) są przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) zamierzają podjąć działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pożyczka nie może zostać udzielona kobiecie zamierzającej podjąć lub wykonującej działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. PARP zaznacza również, iż możliwe jest wyłącznie jednokrotne uzyskanie pożyczki ze środków Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.

Wygląda pięknie, ale…

Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet jest prowadzony w formie pilotażu. Skutkiem tego zakres wsparcia ograniczony jest terytorialnie – do wybranych województw i powiatów. Obszary te wybierane były pod względem wysokości stopy bezrobocia ogółem lub wysokim udziałem kobiet wśród bezrobotnych. Nie wiem, czy się cieszyć, czy martwić, że nasze województwo również znalazło się w tym zestawieniu. Ale skoro już jest, to warto wiedzieć, gdzie wsparcie będzie dostępne. W naszym województwie o pożyczki mogą ubiegać się mieszkanki powiatu wałeckiego, polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego i szczecineckiego. To ciekawe, że aż 2 powiaty z tej listy znajdują się w niewielkiej odległości do Szczecina…

Na co można wykorzystać pożyczkę?


Na przedsięwzięcia, których celem jest uruchomienie działalności gospodarczej przez podmiot, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków lub na rozwój działalności gospodarczej. W ramach środków z pożyczki możliwe jest sfinansowanie wydatków niezbędnych do prowadzenia działalności:
1) pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości;

2) zakup usług, z wyłączeniem usług doradczych;

3) zakup wartości niematerialnych i prawnych;

4) adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych;

5) zakup materiałów i wyposażenia;

6) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy pożyczki.

Co istotne, PARP zaznacza, że do wydatków kwalifikujących się do objęcia Pożyczką nie zalicza się wydatków na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorcy, w tym zobowiązań publicznoprawnych.

 

Trochę liczb…

 

PARP na swojej stronie pisze, iż wielkość pożyczki nie może przekroczyć 95% wydatków kwalifikujących się do objęcia Pożyczką. Kwota Pożyczki nie może być niższa niż 20 000 zł i nie może przekroczyć 40 000 zł. To dość ograniczone ramy finansowe, zatem nie spodziewałabym się wielu wniosków o wsparcie bardzo innowacyjnych, większych przedsięwzięć. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 2% w stosunku rocznym.

Maksymalny okres, na jaki można otrzymać pożyczkę to 5 lat. Ale sam okres realizacji przedsięwzięcia nie może wynosić więcej niż 12 miesięcy! Oznacza to, że pozostałe 4 lata to czas na spokojną spłatę pożyczki. Istnieje również możliwość zawieszenia spłaty pożyczki na jeden rok po zakończeniu realizacji danego przedsięwzięcia.
Jak zdobyć środki? Co jest oceniane?

Wnioskodawca wypełnia Wniosek o udzielenie pożyczki w aplikacji Generator Wniosków (link), udostępnionej na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl). Na tej stronie znajdują się też wszystkie dokumenty ważne do uzyskania pożyczki i symulator spłat. Po złożeniu wniosku PARP oceni następujące kryteria obligatoryjne (weryfikowane na zasadzie: spełnia – nie spełnia):

 1. Wnioskodawca spełnia wymagania wynikające z zapisów § 12a ust. 1 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U. Nr 226, poz. 1651, z późn. zm.).
 2. Przedmiot Przedsięwzięcia nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości udzielenia Pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.
  1. Wnioskodawca nie otrzymał dotychczas żadnej Pożyczki ze środków Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.
  2. Przedsięwzięcie polega na uruchomieniu działalności gospodarczej podmiotu, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków lub na rozwoju działalności gospodarczej.
  3. Miejsce realizacji i lokalizacji Przedsięwzięcia znajduje się na terenie powiatu wymienionego w Ogłoszeniu o naborze.
  4. Okres realizacji Przedsięwzięcia jest zgodny z zasadami Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.
  5. Okres spłaty Pożyczki został określony zgodnie z zasadami Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.
  6. Kwota Pożyczki i jej wielkość w stosunku do kwoty wydatków kwalifikowalnych jest zgodna z zasadami Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.
  7. Wniosek o udzielnie pożyczki wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą Instrukcją, jest kompletny oraz sporządzony według wzoru opublikowanego w Ogłoszeniu o naborze.
  8. Wydatki przewidziane w ramach Przedsięwzięcia należą do rodzajów wydatków kwalifikujących się w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet, są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu, celów i przewidywanych rezultatów realizacji Przedsięwzięcia.
  9. Wnioskodawca wykazał zdolność do sfinansowania realizacji Przedsięwzięcia, zdolność do spłaty Pożyczki wraz z odsetkami oraz zdolność do ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia spłaty Pożyczki wraz z odsetkami.
  10. Wnioskodawca wykazał pozytywny wpływ realizacji Przedsięwzięcia na rozwój przedsiębiorstwa, osiągnięcie zakładanych celów i przewidywanych trwałych rezultatów.

Oprócz opisanych powyżej kryteriów PARP na bieżąco będzie sprawdzać aktualne dane statystyczne dotyczące bezrobocia w danym powiecie, w którym ma być zrealizowane wsparcie i na tej podstawie ustali kolejność na Liście Przedsięwzięć rekomendowanych do uzyskania pomocy finansowej w formie Pożyczki. Całość procedur oceny ma trwać – jak na środki zewnętrzne –  niezwykle krótko – tylko 3 miesiące od daty złożenia wniosku o pożyczkę do poinformowania o wynikach oceny. PARP nie pochwalił się jednak, ile czasu trzeba czekać na podpisanie umowy i faktyczne otrzymanie środków, a z tym może być różnie. Warto więc przekalkulować, czy bardziej opłaca się ubiegać o pożyczkę z PARP z oprocentowaniem 2%, czy np. o kredyt komercyjny, gdzie oprocentowanie możemy mieć wyższe, ale większe środki, które są niemal na wyciągnięcie ręki… Tak czy owak, oferta PARP wydaje się być ciekawa i warta rozważenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *