Dzieje się

Nagroda Obywatelska Prezydenta RP

witryna i nagroda

Kancelaria Prezydenta RP po raz trzeci ogłasza Konkurs do tytułu Nagroda Obywatelska. Nagroda przyznawana jest w 3 kategoriach: Wspólnota Obywatelska, Partnerstwo Samorządów, Obywatelska Inicjatywa Lokalna. Może warto zgłosić naszych – zachodniopomorskich kandydatów? Czuję, że mamy czym się pochwalić!

źródło: pap-art.pl
źródło: pap-art.pl

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, nagroda w kategorii „Wspólnota Obywatelska” jest przyznawana za wybitne inicjatywy dotyczące zwiększenia udziału obywateli w realizacji zadań publicznych i działalności samorządu oraz rozwijania współpracy władz, obywateli i ich organizacji w gminach i powiatach na rzecz dobra wspólnego oraz budowania kapitału społecznego.

Podstawowym kryterium oceny jest skala aktywnego udziału obywateli. Przy ocenie uwzględnia się:

 1. osiągnięty stopień decentralizacji realizacji zadań publicznych,
 2. wykształcenie nowatorskich form demokracji lokalnej i konsultacji społecznych oraz częstotliwość korzystania z nich,
 3. wykształcenie oryginalnych form aktywizacji działalności obywatelskich, a także współpracy z organizacjami pozarządowymi i pomiotami gospodarczymi,
 4. podjęte działania na rzecz wychowania obywatelskiego, w tym na rzecz młodych mieszkańców.

 Nagrodę w tej kategorii może otrzymać gmina lub powiat.

Nagroda w kategorii „Partnerstwo Samorządów” jest przyznawana za nowatorskie i skuteczne inicjatywy oraz działania na rzecz koordynacji, harmonizacji lub wspólnej realizacji zadań publicznych przez dwie lub więcej jednostek samorządowych.

Podstawowym kryterium oceny są uzyskane korzyści dla mieszkańców lub dla dobra wspólnego dzięki wprowadzeniu efektywnych i nowatorskich mechanizmów instytucjonalnego współdziałania.

Przy ocenie należy uwzględniać:

 1. stabilność i trwałość form instytucjonalnych, a także liczbę i charakter jednostek współpracujących,
 2. zakres merytoryczny współpracy i jego znaczenie dla warunków życia mieszkańców,
 3. udział społeczności lokalnej, a także sposób upowszechnienia informacji o współpracy jednostek samorządu.

W przypadku współpracy partnerstwa z jednostkami zagranicznymi ocena powinna być oparta na nowatorskości i efektywności współpracy pomiędzy jednostkami polskimi biorącymi udział w projekcie.

Nagrodę w tej kategorii może otrzymać:

 • jednostka wiodąca: gmina, powiat lub województwo,
 • kilka współpracujących jednostek samorządu terytorialnego,
 • związek komunalny lub inne formy instytucjonalne współpracy terytorialnej,
 • w wyjątkowych przypadkach osoba lub grupa osób, zasłużonych dla współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego.

Nagroda w kategorii „Obywatelska Inicjatywa Lokalna” jest przyznawana za wybitne, nowatorskie i efektywne działania obywatelskie na rzecz realizacji zadań publicznych lub dla dobra wspólnego. Podstawowym kryterium oceny jest skala zaangażowania obywateli i ich samodzielności w realizacji określonych zadań publicznych, podejmowanych w celu zaspakajania potrzeb społeczności lokalnej.

Przy ocenie należy uwzględniać:

 1. znaczenie realizowanego zadania dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w tym liczbę bezpośrednich odbiorców oraz liczbę mieszkańców pośrednio korzystających z efektów działania,
 2. wpływ na integrację społeczności i rozwój kapitału społecznego,
 3. inne korzyści, uzyskane przez społeczność lokalną.

Nagradzane działania mogą być podejmowane przez:

 1. obywateli zorganizowanych w radach, komitetach itp., tworzonych tak przez władze publiczne (np. fora służby zdrowia, komitety rodzicielskie, rady pożytku publicznego, rady sportu, inicjatywy ekologiczne, rady młodzieżowe, rady sołeckie i innych jednostek pomocniczych), jak i powstałe z inicjatywy mieszkańców (np. organizacje i stowarzyszenia obywatelskie, szkoły społeczne, komitety inicjatyw lokalnych),
 2. organizacje pozarządowe,
 3. niesformalizowane grupy obywateli lub pojedyncze osoby.

Nagrodę w tej kategorii może otrzymać:

 • jednostka pomocnicza lub inna forma zorganizowanej działalności obywatelskiej,
 • organizacja pozarządowa,
 • grupa obywateli lub pojedyncza osoba zasłużona dla realizacji zadań na rzecz dobra publicznego.

 

Z pewnością znacie samorząd, organizację albo osoby, które warto pokazać, promować ich działania i aktywność. Termin składania wniosków upływa  30 stycznia 2015 roku. Kandydatury należy kierować  na adres email: witryna.obywatelska@prezydent.pl oraz do Sekretariatu Witryny Obywatelskiej: ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa.

Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej prezydent.pl pod linkiem: http://www.prezydent.pl/witryna-obywatelska/nagroda-obywatelska-prezydenta-rp/ oraz pod numerem telefonu: 22 695 12 14.

witryna obywatelska

Obok Konkursu Kancelaria Prezydenta prowadzi również Witrynę Obywatelską. To interaktywna mapa, na której znajdują się informacje o przeróżnych inicjatywach społecznych z całej Polski. Traktowane są one jako dobre praktyki, z których można czerpać inspirację. Z naszego województwa zgłoszone są 22 przedsięwzięcia, w tym (co napawa mnie ogromną dumą) prowadzone przez nas Stowarzyszenie Rodzice dla Szczecina, które stale wspiera rodziców, dzieci i pracowników oświaty w ich problemach związanych z edukacją, opieką i wychowaniem dzieci, a także funkcjonowaniem systemu oświaty. Znaleźć się w takim doborowym towarzystwie, to powód do ogromnej dumy!

Zatem – nie wahajcie się i zgłaszajcie swoje kandydatury zarówno do Nagrody Obywatelskiej, jak i Witryny. W końcu: dobre, bo zachodniopomorskie!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *