Dzieje się

SBO 2017 – znamy regulamin

Przez pewien czas nie pisałam na bieżąco, co dzieje się na spotkaniach Zespołu ds. SBO, ale to tylko i wyłącznie z braku czasu. Teraz to nadrabiam i spieszę przedstawić ostateczną propozycję regulaminu, która ma być przyjęta w drodze Uchwały przez szczecińską Radę Miasta. Najlepiej będzie posłużyć się cytatem 🙂

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Przeprowadza się konsultacje społeczne w sprawie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, zwanego dalej SBO, w części wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Szczecin, których wysokość określa co roku Prezydent Miasta Szczecin, zwany dalej Prezydentem, w drodze zarządzenia.
§ 2. 1. Regulamin wdrażania mechanizmu partycypacyjnego jakim jest SBO, obejmuje zbiór zasad, które regulują sposób i tryb prowadzenia konsultacji społecznych, których celem jest jak najszersze włączenie mieszkańców w proces współdecydowania o wydatkach finansowanych z wydzielonej części budżetu Miasta Szczecin na kolejny rok budżetowy.
2. SBO obejmuje teren Gminy Miasto Szczecin, zwanej dalej Miastem, i mogą w nim uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Miasta.
3. W ramach SBO składane są propozycje dotyczące wydatków na realizację zadań, mieszczące się w kompetencjach Miasta.
4. Ze środków SBO może być finansowane zadanie należące do zadań własnych Miasta, które ma charakter inwestycyjny tj. taki, który obejmuje realizację zadania publicznego polegającego na remoncie, modernizacji, adaptacji, budowie nowych obiektów lub zakupie wyposażenia.
5. Zadanie musi być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców Miasta, a w przypadku gdy dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dniu robocze, jak i dni wolne od pracy.
6. Zadanie powinno dotyczyć mienia gminnego, chyba że Miasto posiada uzgodnienia lub wiedzę odnośnie ich uzyskania, warunkujących możliwość zainwestowania pieniędzy miejskich w mienie nienależące do Miasta.
7. Realizacja zadania zgłoszonego w ramach SBO winna zakończyć się co do zasady w ciągu jednego roku budżetowego, przy czym w indywidualnych i uzasadnionych przypadkach realizacja może zostać wydłużona o następny rok budżetowy.
8. W ramach SBO nie może być realizowane zadanie, którego realizacja:
1) stoi w sprzeczności z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
2) narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,
3) zlokalizowane jest na majątku Miasta obciążonym na rzecz osób trzecich lub przeznaczonym na sprzedaż,
4) polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu przedsięwzięcia,
5) wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły pisemnej zgody dotyczącej powstania na ich terenie zadania inwestycyjnego i nie wyraziły woli utrzymywania go.

Rozdział 2.
Zgłaszanie zadań

§ 3. 1. W ramach SBO można składać propozycje zadań do zrealizowania o charakterze ogólnomiejskim (przez co rozumie się realizację zadania dotyczącego potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy Szczecina lub wówczas, gdy miejsce realizacji zadania nie jest przypisane do jednej dzielnicy Szczecina) oraz dzielnicowym (przez co rozumie się realizację zadania dotyczącego głównie potrzeb mieszkańców jednej dzielnicy Szczecina).
2. W celu właściwego uporządkowania zgłoszonych propozycji zostanie utworzona lista zadań o charakterze ogólnomiejskim i listy zadań o charakterze dzielnicowym (dzielnica Północ, dzielnica Prawobrzeże, dzielnica Śródmieście i dzielnica Zachód).
§ 4. 1. Kwota SBO zostanie podzielona w proporcji: 30% środków na zadania o charakterze ogólnomiejskim oraz 70% środków na zadania o charakterze dzielnicowym.
2. W ramach puli środków przeznaczonych na każdą dzielnicę tj. po 17,5 % z puli ogólnej SBO, nastąpi podział na tzw. „zadania duże” z przeznaczeniem 80 % wartości tej kwoty oraz tzw. „zadania małe” z przeznaczeniem 20 % wartości tej kwoty.
3. Ustala się górny limit wartości jednego zgłaszanego zadania, który stanowi w przypadku:
a) zadań o charakterze ogólnomiejskim – maksymalną wartość budżetu ogólnomiejskiego;
b) zadań dzielnicowych „dużych” – maksymalną wartość budżetu „zadań dużych” tj. 80 % wartości budżetu jednej dzielnicy;
c) zadań dzielnicowych „małych” – 50 % wartości budżetu „zadań małych” tj. 10 % wartości budżetu jednej dzielnicy.
§ 5. 1. Każdy mieszkaniec Miasta może złożyć nieograniczoną ilość propozycji zadań.
2. Propozycję zadania do zrealizowania w ramach SBO można składać w wersji elektronicznej lub papierowej na formularzu zgłoszenia zadania, zwanym dalej Formularzem Zgłoszeniowym.
3. Wzór Formularza Zgłoszeniowego, zasady, termin oraz miejsce jego składania, określi Prezydent w drodze zarządzenia.

Rozdział 3.
Weryfikacja zadań

§ 6. 1. Pierwszym etapem weryfikacji zgłoszonych zadań jest ocena formalna dokonywana na bieżąco przez Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, zwanym dalej Urzędem, w miarę wpływu Formularzy Zgłoszeniowych, według następujących kryteriów formalnych:
1) wyrażenie na Formularzu Zgłoszeniowym zgody przez autora lub autorów propozycji zadania przeznaczonego do realizacji na publikację imienia i nazwiska lub imion i nazwisk,
2) przesłanie/złożenie Formularza Zgłoszeniowego w terminie,
3) poprawność i kompletność Formularza Zgłoszeniowego,
4) złożenie Formularza Zgłoszeniowego w miejscu, określonym przez Prezydenta odrębnym zarządzeniem,
5) oszacowany koszt zadania w ramach kwoty nieprzekraczającej wartości, o których mowa w § 4 ust. 3.
2. Drugim etapem jest ocena merytoryczna polegająca na zaopiniowaniu zgłoszonego zadania przez właściwe jednostki organizacyjne Urzędu lub Miasta według następujących kryteriów merytorycznych:
1) lokalizacja zadania na terenie Miasta,
2) możliwość realizacji zadania,
3) czas realizacji zadania,
4) zgodność zadania z kompetencjami Miasta,
5) zgodność zakresu przedmiotowego zadania z własnymi zadaniami inwestycyjnymi Miasta,
6) miejsce realizacji zadania na mieniu Miasta i w przestrzeni miejskiej,
7) ogólnodostępność zadania dla wszystkich mieszkańców,
8) szacunkowy koszt zadania.
3. Trzecim etapem jest przygotowanie przez Zespół Opiniujący, powołany przez Prezydenta w drodze zarządzenia, wstępnych list zadań do głosowania o charakterze ogólnomiejskim i dzielnicowym w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną, o których mowa w ust. 1 i 2, a następnie po zakończeniu etapu spotkań z autorami zadań w celu naniesienia koniecznych zmian, korekt i uzupełnienia ewentualnych braków, przygotowanie przez Zespół Opiniujący ostatecznych list zadań do głosowania
o charakterze ogólnomiejskim i dzielnicowym.
4. W przypadku niejasności dotyczących opisu zadania, jednostka organizacyjna Urzędu lub Miasta dokonująca weryfikacji zwraca się do autora zadania o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.
5. Autorzy zadań, które uzyskają negatywny wynik oceny formalnej lub merytorycznej zostaną wezwani do naniesienia koniecznych zmian i uzupełnienia braków w Formularzu Zgłoszeniowym we wskazanym terminie.
6. W przypadku gdy weryfikacja przeprowadzona przez jednostkę organizacyjną Urzędu lub Gminy wskaże, że zadanie nie jest możliwe do realizacji, jednostka ta zwraca się do autora zadania z propozycją dokonania zmian. Modyfikacja zgłoszenia może być dokonywana wyłącznie za zgodą autora zadania.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy stanowiskiem jednostki organizacyjnej Urzędu lub Miasta a stanowiskiem autora zadania, ostateczną decyzję o umieszczeniu zadania na liście zadań do głosowania podejmuje Zespół Opiniujący.
8. Formularze Zgłoszeniowe, które nie zostaną uzupełnione w terminie nie będą rozpatrywane.
9. Ingerowanie w zakres propozycji zadań zgłoszonych do SBO, w tym zmiany miejsca ich realizacji bądź łączenia z innymi zadaniami, jest możliwe jedynie za zgodą autorów tych propozycji.
10. Zadania, które przeszły pozytywną weryfikację formalną i merytoryczną oraz zostały umieszczone przez Zespół Opiniujący na listach zadań do głosowania, publikowane są na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (http://konsultuj.szczecin.pl lub bip.um.szczecin.pl/konsultacje).

Rozdział 4.
Głosowanie

§ 7. 1. Wyboru zadań z list zadań do głosowania dokonuje się w głosowaniu powszechnym.
2. Głosowanie zarządza Prezydent nie wcześniej niż 7 dni od opublikowania list zadań, o których mowa w § 6 ust. 10.
3. Kolejność zadań na listach zadań do głosowania ustalana jest w drodze publicznego losowania.
4. Głosowanie na projekty SBO odbywa się w formie elektronicznej oraz papierowej.
5. Listę punktów do głosowania określa Prezydent w drodze zarządzenia.

Rozdział 5.
Wybór zadań

§ 8. 1. Zadania, które w wyniku głosowania mieszkańców uzyskały największą liczbę głosów na listach zadań o charakterze ogólnomiejskim oraz dzielnicowym, zostaną przekazane do realizacji.
2. Łączna wartość zadań przeznaczonych do realizacji z jednej listy nie może przekroczyć wartości, o których mowa w § 4 ust. 3.
3. W przypadku wyboru do realizacji zadań małych o charakterze dzielnicowym możliwa jest realizacja wyłącznie jednego zadania z tego samego osiedla, co oznacza, że w przypadku gdy w ramach jednej dzielnicy zwycięży zadanie z danego osiedla, kolejne zwycięskie zadanie, które otrzyma największą liczbę głosów w głosowaniu musi dotyczyć innego osiedla.
4. W przypadku, gdy w puli którejkolwiek z kategorii pozostaną niewykorzystane środki finansowe, konieczne jest spotkanie Zespołu Opiniującego celem zarekomendowania Prezydentowi realizacji w całości kolejnego zadania z listy zadań, które uzyskały największą liczbę głosów mieszkańców podczas głosowania.
5. W przypadku braku możliwości realizacji rekomendacji, o której mowa w ust. 4, Zespół Opiniujący zarekomenduje Prezydentowi realizację w części kolejnego zwycięskiego zadania, które uzyskało największą liczbę głosów mieszkańców w ramach kwoty, która pozostała w danej kategorii, po uzyskaniu zgody autora na zmianę zakresu zgłoszonego zadania.
6. Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od dnia zakończenia głosowania.
7. Szczegółowe zasady obsługi głosowania, oddawania głosów oraz weryfikacji ważności głosów i uprawnień do głosowania zostaną określone przez Prezydenta w odrębnym zarządzeniu.

Rozdział 6.
Realizacja zadań

§ 9. Zadania, które uzyskały największą liczbę głosów na listach zadań o charakterze ogólnomiejskim oraz dzielnicowym, wybrane w głosowaniu do SBO, zostaną wpisane doprojektu budżetu Miasta Szczecin na kolejny rok.

Tyle regulamin. Pod tę uchwałę stworzone będzie jeszcze zarządzenie prezydenta, nad którym będziemy jeszcze pracować. Kolejne spotkanie Zespołu – wtorek, 7 czerwca, godzina 17, Urząd Miasta.

Pytania lub uwagi wpisujcie śmiało w komentarze lub na FB. Nothing is written in stone yet 😉

2 thoughts on “SBO 2017 – znamy regulamin

 1. W piątek dodawanie komentarzy nie działało, więc wysyłam komentarz dziś.

  Proponuję dodanie takiego punktu (opracowałem go częściowo na podstawie UCHWAŁY NR XVII/479/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, spod której urząd z nieznanych powodów całkowicie wyłączył SBO)

  Każdorazowo dokonuje się ewaluacji zrealizowanych konsultacji społecznych, a w szczególności pod kątem przyjęcia właściwych form, metod konsultacji, zrozumiałości przekazywanej informacji, dotarcia do właściwych grup odbiorców, pozyskania odpowiedniej ilości i jakości uwag, przeznaczenia odpowiedniej ilości czasu na konsultacje, efektów, uwzględnienia pozyskanych uwag w konsultowanym przedmiocie, które przygotowuje się z wykorzystaniem narzędzi opracowanych przez niezależnych od Urzędu specjalistów lub wyspecjalizowany niezależny od Urzędu podmiot i publikuje w dokumencie zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (bip.um.szczecin.pl/konsultacje) w okresie nieprzekraczającym 3 miesięcy licząc od chwili podania wyników głosowania do publicznej wiadomości.

  Ewaluacja ta byłyby pomocna w procesie oceny skuteczności i przydatności, a następnie doskonalenia podejmowanych w ramach SBO działań. Rozumiem, że przygotowanie takiego dokumentu byłoby bardzo urzędowi nie na rękę, ale tylko niezależna instytucja naukowa jest w stanie wymusić głębsze zmiany, a także przystępnie wytłumaczyć niezorientowanym w problematyce partycypacji publicznej, co należy bezwzględnie poprawić w naszym sbo (o dziwo niektórzy radni otwarcie przyznają, że nigdy nie przeczytali żadnego opracowania naukowego na ten temat, co nie przeszkadza im zasiadać w zespole i głosować przeciw wprowadzaniem zmian).

 2. Po ponad 6 godzinach UM w końcu przesłał moją propozycję do pozostałych osób z funkcjonującej nadal listy mailingowej.

  Swoją drogą, to Mieszkańcy mają prawo opiniować projekty uchwał i sugerować w nich zmiany na stronach BIP urzędu zanim zostaną uchwalone. Przykład: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50654.asp?soid=30039EA3E2DA44D0A0EFC42042881DD1

  Dlaczego więc UM z tego nie korzysta i nie publikuje na oficjalniej stronie BIP projektu uchwały w sprawie SBO?

  Do tego ostatnio projekt przed posiedzeniem Zespołu przesłany został tylko wybranym osobom z tej listy (nie wiem na jakiej zasadzie UM dokonuje świadomej selekcji tych osób). Na pewno nie wskazuje to na dobre intencje, ale zapewne UM wyjaśni, że zrobił to w trosce o (… ciekawe o co …) 🙂 Albo połączy to z innym problemem, który nastąpił tydzień później – odrzucaniem wiadomości z UM przez gmaila i wp…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *